Exactly what title says....wtb chrome whammy tank lmk